IDBHandlerFactoryOpenJChem Method ChemAxon .NET API
Overload List

  NameDescription
Public methodOpenJChem(IConnectionInfo)
Creates a jchem based database handler.
Public methodOpenJChem(IDatabaseURLConverter)
Creates a jchem based database handler.
Public methodOpenJChem(String)
Creates a jchem based database handler.
Public methodOpenJChem(IConnectionInfo, String)
Creates a jchem based database handler.
Public methodOpenJChem(IDatabaseURLConverter, String)
Creates a jchem based database handler.
Public methodOpenJChem(String, String)
Creates a jchem based database handler.
Top
See Also

Reference