IDBHandlerFactoryOpenJChem Method (IConnectionInfo)ChemAxon .NET API
Creates a jchem based database handler.

Namespace: ChemAxon.NET.API.DB
Assembly: ChemAxon.NET (in ChemAxon.NET.dll) Version: 1.0.0.1
Syntax

IJChemDatabaseHandler OpenJChem(
	IConnectionInfo connection
)

Parameters

connection
Type: IConnectionInfo
Database connection info

Return Value

Type: IJChemDatabaseHandler
JChem database handler
See Also

Reference